e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

農曆 nông lịch
♦Tục gọi là âm lịch . § Còn gọi là: hạ lịch , cựu lịch .