e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

具獄 cụ ngục
♦Văn tự đầy đủ của vụ án.
♦Toàn bộ ngục án căn cứ theo đó mà định tội.