e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

堂堂皇皇 đường đường hoàng hoàng
♦Quang minh chánh đại. ◎Như: chánh nhân quân tử tố sự tổng thị đường đường hoàng hoàng đích, một hữu thập ma bất khả cáo nhân đích , .