e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

禪位 thiện vị
♦Thiên tử truyền ngôi cho người khác gọi là thiện vị ; vì tuổi già mà truyền ngôi cho con gọi là nội thiện . ◇Trang Tử : Đế vương thù thiện, tam đại thù kế , (Thu thủy ) Đế vương nhường ngôi khác nhau, ba đời nối ngôi khác nhau.