e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

好運 hảo vận
♦Vận may, số đỏ. ◎Như: nhĩ chân hảo vận, thống nhất phát phiếu đối tưởng, trúng liễu nhị bách vạn nguyên , , .