e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

社稷 xã tắc
♦Chỉ thổ thần (thần đất) và cốc thần (thần lúa). ◇Mạnh Tử : Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh , , (Tận tâm hạ ) Dân là quý trọng, kế đó là thần đất và thần lúa, ngôi vua là nhẹ.
♦Phiếm chỉ quốc gia. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bệ hạ kim bất tự tỉnh, xã tắc lập kiến băng tồi hĩ , (Đệ nhị hồi) Nay nếu bệ hạ không tỉnh ngộ, xã tắc (quốc gia) đến đổ mất!