e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

堡障 bảo chướng
♦Thành nhỏ, bờ lũy đắp để phòng vệ. ◇Tân Đường Thư : (Bùi) Thức chí, trị bảo chướng, chỉnh nhung khí, khai truân điền , , , (Bùi Thức truyện ).
♦Bình phong, bình chướng. ◇Nguyên Chẩn : Tự phi quốc chi can thành, tổng chi lợi khí, an năng vi ngã bảo chướng, sam di khấu thù , , , (Gia trần sở kiểm giáo tả bộc xạ chế ). § Xem thêm: can thành .