e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

月經 nguyệt kinh
♦Kinh nguyệt đàn bà. § Cũng gọi là: nguyệt tín , nguyệt sự .