e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 190 髟 tiêu [4, 14] U+9AE7
Show stroke order đãm
 dàn
♦(Hình) (Tóc) rủ xuống. ◇Thi Kinh : Đãm bỉ lưỡng mao, Thật duy ngã nghi , (Dung phong , Bách chu ) Tóc rủ hai trái đào, Thật là bạn lứa của ta.