e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 173 雨 vũ [8, 16] U+9716
Show stroke order lâm
 lín
♦(Danh) Mưa dầm. ◎Như: cửu hạn phùng cam lâm nắng hạn lâu ngày gặp mưa lành.