e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 170 阜 phụ [9, 12] U+9683
Show stroke order du
 yú,  yáo
♦(Danh) Du Mi tên huyện đời Hán, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây 西. § Đất này xưa sản xuất mực, nên trong thơ văn du mi dùng thay cho mực.
♦(Động) Vượt qua. § Thông du . ◇Hán Thư : Quý tiện hữu đẳng nhi hạ bất du hĩ (Giả Nghị truyện ) Quý và tiện có cấp bậc nên bậc dưới không vượt qua (bậc trên) vậy.
♦Một âm là diêu. (Phó) Xa. § Cũng như diêu .