e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 167 金 kim [10, 18] U+938C
Show stroke order liêm
 lián
♦Cũng như chữ liêm .