e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 167 金 kim [4, 12] U+9206
Show stroke order duyên, diên
 yán,  qiān
♦(Danh) Tên một bộ tộc thời xưa.
♦(Danh) § Cũng như duyên .