e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [11, 14] U+9123
Show stroke order chướng
 zhāng,  zhàng
♦Một dạng của chữ chướng .