e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [11, 14] U+9122
Show stroke order yên, yển
 yān
♦(Danh) Tên đất nước Trịnh ngày xưa, thời Xuân Thu . § Cũng đọc là yển. ◇Nguyễn Du : Yên, Dĩnh thành trung lai hà vi? (Phản Chiêu hồn ) (Khuất Nguyên ) Còn trở về thành Yên, thành Dĩnh làm gì?