e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [10, 13] U+9116
Show stroke order vân
 yún
♦(Danh) Tên nước, bị nhà Sở diệt thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc .
♦(Danh) Tên đất, ấp của nước Ngô thời Xuân Thu, nền cũ nay ở tỉnh Giang Tô .