e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 159 車 xa [10, 17] U+8F45
Show stroke order viên
 yuán
♦(Danh) Cái càng xe, tay xe. § Lối xe ngày xưa các xe to dùng hai càng thẳng gọi là viên , xe nhỏ dùng một đòn cong gọi là chu .
♦(Danh) Viên môn : ngày xưa vua đi tuần ở ngoài, đến chỗ nào nghỉ thì xếp xe vòng xung quanh làm hàng rào, dành một chỗ ra vào, hai bên để xe dốc xuống càng xe chổng lên làm hiệu. ◇Sử Kí : Hạng Vũ triệu kiến chư hầu tướng nhập viên môn (Hạng Vũ bổn kỉ ) Hạng Vũ triệu tập các tướng lĩnh của chư hầu ở viên môn.
♦(Danh) Về sau gọi ngoài cửa các dinh các sở là viên môn .
♦(Danh) Các dinh, các sở quan cũng gọi là viên .
♦(Danh) Các nhà trạm dành cho các quan đi qua nghỉ chân gọi là hành viên .