e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 154 貝 bối [5, 12] U+8CBA
Show stroke order huống
 kuàng
♦(Động) Ban cho, tặng. ◎Như: hậu huống cho nhiều.
♦(Danh) Lời kính tạ. ◇Yến tử xuân thu : Quả nhân thụ huống hĩ (Nội thiên , Vấn hạ ) Quả nhân kính nhận ân huệ.