e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 142 虫 trùng [9, 15] U+876E
Show stroke order phúc
 fù
♦(Danh) Một thứ rắn độc. ◎Như: phúc xà rắn hổ mang.