e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [6, 10] U+83BD
33725.gif
Show stroke order mãng
 mǎng,  máng
♦(Danh) Cỏ mãng. ◎Như: mãng thảo một thứ cây mọc từng bụi, mùi hăng mà độc, dùng đánh bả chuột (latin Llicium anisatum).
♦(Danh) Chỗ cây cỏ mọc um tùm. ◇Liêu trai chí dị : Nhi bạc mộ tiềm nhập Hà thị viên, phục mãng trung, tương dĩ tham hồ sở tại , , (Cổ nhi ) Thằng bé xẩm tối lén đến vườn họ Hà, nấp trong bụi rậm, để dò xét chỗ ở của con hồ li.
♦(Hình) Thô lỗ, thô suất. ◎Như: lỗ mãng thô lỗ, mãng phu người lỗ mãng.
♦(Hình) § Xem mãng mãng .


1. [莽莽] mãng mãng 2. [莽蒼] mãng thưởng 3. [伏莽] phục mãng