e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 134 臼 cữu [0, 6] U+81FC
33276.gif
Show stroke order cữu
 jiù
♦(Danh) Cối giã gạo. ◎Như: thạch cữu cối đá.
♦(Danh) Khớp xương. ◎Như: thoát cữu trật khớp.
♦(Danh) Tên cây.
♦(Danh) Tên sao.
♦(Danh) Họ Cữu.
♦(Hình) Có hình trạng giống như cái cối. ◎Như: cữu xỉ răng hàm.


1. [臼齒] cữu xỉ 2. [臼杵] cữu xử 3. [操井臼] thao tỉnh cữu