e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 118 竹 trúc [19, 25] U+7C6E
Show stroke order la
 luó
♦(Danh) Rá, sọt (thường đan bằng tre dưới vuông trên tròn).
♦(Danh) Cái rây (để lọc).