e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 115 禾 hòa [5, 10] U+79E3
Show stroke order mạt
 mò
♦(Danh) Thóc, rơm, cỏ... cho bò, ngựa ăn. ◎Như: lương mạt rơm cỏ.
♦(Động) Cho súc vật ăn. ◇Tả truyện : Mạt mã lợi binh (Thành Công thập lục niên ) Nuôi cho ngựa ăn làm ích lợi cho quân.
♦(Động) Ăn (súc vật). ◇Tuân Tử : Bá Nha cổ cầm, nhi lục mã ngưỡng mạt , (Khuyến học ) Bá Nha gảy đàn, bầy ngựa đương ăn ngẩng đầu lên (mà lắng nghe nhạc).