e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 109 目 mục [5, 10] U+7725
Show stroke order tí, xải, trại
 zì
♦(Danh) Vành mắt, da bọc chung quanh mắt. ◎Như: liệt tí giận nhìn rách mắt. ◇Sử Kí : Sân mục thị Hạng Vương, đầu phát thượng chỉ, mục tí tận liệt , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) (Phàn Khoái) quắc mắt nhìn Hạng Vương, tóc dựng ngược, kẽ mắt như muốn rách.
♦Một âm là xải. (Hình) Nhai xải dáng trừng mắt giận dữ. ◇Tư Mã Thiên : Bộc hoài dục trần chi nhi vị hữu lộ, thích hội triệu vấn, tức dĩ thử chỉ thôi ngôn Lăng chi công, dục dĩ quảng chúa thượng chi ý, tắc nhai xải chi từ , , , , (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) Kẻ hèn này muốn trình bày lẽ đó nhưng chưa có cơ hội, thì gặp lúc chúa thượng vời hỏi, liền đem ý ấy ra bày tỏ công lao của (Lí) Lăng, muốn cho chúa thượng rộng lượng, mà ngăn chận những lời giận dữ.
♦§ Ghi chú: Cũng đọc là chữ trại.