e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 104 疒 nạch [15, 20] U+7662
Show stroke order dưỡng, dạng
 yǎng
♦(Danh) Ngứa. ◎Như: cách ngoa tao dưỡng cách giày gãi ngứa. ◇Lễ Kí : Hàn bất cảm tập, dưỡng bất cảm tao , (Nội tắc ) Lạnh không dám mặc thêm áo ngoài, ngứa không dám gãi.
♦Ta quen đọc là dạng.