e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [11, 15] U+7483
29827.gif
Show stroke order li
 lí,  li
♦(Danh) § Xem lưu li .


1. [琉璃] lưu li