e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [9, 12] U+7322
Show stroke order hồ
 hú
♦(Danh) Tục gọi con khỉ là hồ tôn .