e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [4, 7] U+6C85
Show stroke order nguyên
 yuán
♦(Danh) Sông Nguyên giang ở tỉnh Hồ Nam.