e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 75 木 mộc [16, 20] U+6AEA
Show stroke order lịch
 lì
♦(Danh) Máng ngựa, phiếm chỉ chuồng ngựa. ◇Tào Tháo : Lão kí phục lịch, chí tại thiên lí , (Bộ xuất hạ môn hành ) Ngựa kí già cúi mình trong chuồng ngựa, chí ở nơi nghìn dặm.
♦(Danh) Cũng như lịch .