e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 75 木 mộc [9, 13] U+696B
Show stroke order tiếp
 jí
♦(Danh) Mái chèo. ◇Nguyễn Du : Chu tiếp phân phân đồng nhất lưu (Bất tiến hành ) Thuyền chèo tới tấp cùng trong một dòng nước.