e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67DD
Show stroke order thác
 tuò
♦(Danh) Mõ canh. ◎Như: kích thác đánh mõ để cầm canh.
♦(Động) Khai thác, mở mang. § Thông thác . ◇Hoài Nam Tử : Khuếch tứ phương, thác bát cực , (Nguyên đạo ) Mở rộng bốn phương, mở mang tám cõi.