e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67D8
Show stroke order chá, giá
 zhè
♦(Danh) Cây chá, một thứ cây giống như cây dâu dùng chăn tằm được. ◇Nguyễn Du : Tang chá gia gia cận cổ phong (Đông A sơn lộ hành ) Nhà nhà trồng các loại dâu chá gần với lề lối xưa.
♦(Danh) Chá chi tên một điệu múa. ◇Lưu Vũ Tích : Thể khinh tự vô cốt, Quan giả giai tủng thần , (Quan chá chi vũ ) Thân mình giống như là không có xương, Người xem (múa chá chi) đều lấy làm kinh dị.
♦§ Cũng đọc là giá.