e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 73 曰 viết [2, 6] U+66F3
26355.gif
Show stroke order duệ
 yè,  yì
♦(Động) Kéo, dắt. ◎Như: khiên duệ dẫn dắt, tha duệ lôi kéo.
♦(Động) Phiêu diêu. ◇Nhan Diên Chi : Âm cốc duệ hàn yên (Ứng chiếu quan bắc hồ điền thu ) Hang tối khói lạnh phiêu diêu.
♦(Hình) Kiệt lực, mệt, khốn đốn. ◇Hậu Hán Thư : Bần nhi bất suy, tiện nhi bất hận, niên tuy bì duệ, do thứ kỉ danh hiền chi phong , , , (Phùng Diễn truyện ) Nghèo mà không suy bại, hèn mà không oán hận, tuổi tuy mỏi mệt, vẫn còn ít nhiều phong độ của bậc danh hiền.