e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 72 日 nhật [19, 23] U+66EC
26348.gif
Show stroke order sái
 shài
♦(Động) Phơi, phơi khô. ◇Trương Kế : Mạc sân bồi trà yên ám, Khước hỉ sái cốc thiên tình , (San gia ) Đừng bực sấy trà khói ám, Mà hãy mừng phơi cốc trời tạnh ráo.
♦(Động) Chiếu, rọi.
♦(Phó) Rất, lắm, cực.
♦§ Cũng viết là .