e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 72 日 nhật [12, 16] U+66C4
Show stroke order diệp
 yè
♦(Hình) Sáng chói.
♦(Hình) Phồn thịnh. ◇Tống Ngọc : Mĩ mạo hoành sanh, diệp hề như hoa, ôn hồ như oánh, ôn hồ như oánh , , , (Thần nữ phú , Tự ) Dáng đẹp lồ lộ, phồn thịnh như hoa, nhu hòa như ngọc, nhu hòa như ngọc.