e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 72 日 nhật [5, 9] U+6635
Show stroke order nật
 nì,  nǐ,  zhì
♦Cũng như chữ nật .