e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 64 手 thủ [13, 16] U+64D4
25812.gif
Show stroke order đam, đảm
 dàn,  dān,  dǎn,  qiè
♦(Động) Vác, gánh. ◇Nguyễn Du : Đồ bộ đam nang quy (Tô Tần đình ) Đi bộ vác gói về.
♦(Động) Đương lấy, đảm đương, phụ trách. ◎Như: đam nhậm đương lấy trách nhiệm.
♦Một âm là đảm. (Danh) Cái đồ vác, gánh. § Cũng gọi là biển thiêu , biển đảm . ◇Thủy hử truyện : Vương Tiến phóng hạ đảm nhi, dữ tha thi lễ , (Đệ nhị hồi) Vương Tiến đặt gánh xuống, cúi chào người đó.
♦(Danh) Lượng từ: một trăm cân tục gọi là nhất đảm .


1. [擔保] đảm bảo 2. [擔任] đảm nhiệm 3. [擔肥] đam phì 4. [擔心] đam tâm 5. [分擔] phân đảm