e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 64 手 thủ [6, 9] U+6302
25346.gif
Show stroke order quải
 guà
♦Cũng như quải .