e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 62 戈 qua [4, 8] U+6214
Show stroke order tiên, tàn
 jiān
♦(Hình) Tiên tiên : (1) Bé nhỏ, nhỏ nhặt. ◇Liêu trai chí dị : Tiên tiên vi vật, tưởng thái sử diệc đương vô sở dụng , (Tiểu quan nhân ) Vật nhỏ mọn tưởng quan thái sử cũng chẳng dùng đến. (2) Tích tụ.
♦Một âm là tàn. (Hình) § Thông tàn .