e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 61 心 tâm [19, 23] U+6200
25088.gif
Show stroke order luyến
 liàn
♦(Động) Yêu, mến, nhớ. ◎Như: luyến ái yêu thương, luyến tích mến tiếc.
♦(Động) Quấn quýt, vương vít. ◎Như: lưu luyến quấn quýt không muốn rời nhau, quyến luyến thương yêu quấn quýt. ◇Liêu trai chí dị : Bả tí hoan tiếu, từ trí ôn uyển, vu thị đại tương ái duyệt, y luyến bất xả , , , (Phong Tam nương ) (Hai người) nắm tay vui cười, chuyện vãn hòa thuận, thành ra yêu mến nhau, quyến luyến không rời.
♦(Danh) Họ Luyến.


1. [愛戀] ái luyến 2. [戀愛] luyến ái 3. [戀家] luyến gia 4. [戀人] luyến nhân 5. [戀惜] luyến tích