e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 61 心 tâm [13, 17] U+61C3
Show stroke order cần
 qín
♦(Phó) § Xem ân cần .


1. [慇懃] ân cần