e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 61 心 tâm [11, 14] U+6177
24951.gif
Show stroke order khảng
 kāng,  kǎng
♦§ Xem khảng khái .


1. [慷慨] khảng khái