e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 61 心 tâm [7, 10] U+608C
Show stroke order đễ
 tì
♦(Động) Kính trọng người trên. ◇Luận Ngữ : Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ , (Học nhi ) Con em ở trong nhà thì hiếu thảo (hết lòng phụng dưỡng cha mẹ), ra ngoài thì kính nhường (bậc huynh trưởng).
♦(Động) Thân ái, hữu ái (giữa anh em). ◎Như: hữu đễ anh em thân ái.