e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 61 心 tâm [4, 7] U+5FE1
Show stroke order xung
 chōng
♦(Hình) Vẻ lo lắng, ưu lự. ◇Thi Kinh : Bất ngã dĩ quy, Ưu tâm hữu xung , (Bội phong , Kích cổ ).
♦§ Xem xung xung .


1. [怔忡] chinh xung 2. [忡忡] xung xung