e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 59 彡 sam [8, 11] U+5F6C
24428.gif
Show stroke order bân
 bīn
♦(Hình) Bân bân các thứ khác nhau phối hợp đầy đủ quân bình. § Cũng viết bân bân . ◇Luận Ngữ : Chất thắng văn tắc dã, văn thắng chất tắc sử, văn chất bân bân, nhiên hậu quân tử , , (Ung dã ) Chất phác thắng văn nhã thì là người quê mùa, văn nhã thắng chất phác thì là người chép sử (giữ việc văn thư), văn và chất đều nhau mới là người quân tử.
♦(Danh) Họ Bân.


1. [彬蔚] bân úy