e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 53 广 nghiễm [11, 14] U+5ED3
24275.gif
Show stroke order khuếch
 kuò
♦(Hình) Lớn, rộng. ◎Như: độ lượng khôi khuếch độ lượng lớn lao. ◇Sử Kí : Thái Sử Công viết: Dư độc Tư Mã binh pháp, hoành khuếch thâm viễn : , (Tư Mã Nhương Tư truyện ) Thái Sử Công nói: Ta đọc binh pháp của Tư Mã (Nhương Tư), bao la sâu xa.
♦(Hình) Rỗng không. ◇Hoài Nam Tử : Xử đại khuếch chi vũ, du vô cực chi dã , (Tinh thần ) Khiến cho không gian trống rỗng, rong chơi ở cõi vô cùng.
♦(Danh) Vành ngoài, chu vi. ◎Như: luân khuếch vành bánh xe, nhĩ khuếch vành tai.
♦(Động) Mở rộng. ◎Như: khuếch sung mở rộng ra, khai khuếch mở mang, khuếch đại mở lớn.
♦(Động) Trừ sạch. ◎Như: khuếch thanh lậu tập trừ khử những tập quán xấu.