e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 50 巾 cân [11, 14] U+5E58
Show stroke order trách
 zé
♦(Danh) Khăn đội đầu, khăn vén tóc. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Nhân dạ lai vị tằng thoát trách, bất dụng sơ đầu , (Mại du lang độc chiếm hoa khôi ) Tới đêm cũng không hề tháo khăn vén tóc, không phải chải đầu.