e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 50 巾 cân [9, 12] U+5E43
Show stroke order vi
 wéi
♦(Danh) Túi thơm.
♦(Danh) Màn che, trướng. § Thông duy . ◇Lí Bạch : Xuân phong bất tương thức, Hà sự nhập la vi? , (Xuân tứ ) Gió xuân không quen biết, Sao lại vào trong màn lụa?


1. [慈幃] từ vi