e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 48 工 công [4, 7] U+5DEB
24043.gif
Show stroke order vu
 wū,  wú
♦(Danh) Đồng cốt, kẻ cúng quỷ thần cầu phúc cho người. ◎Như: nữ vu bà đồng cốt.
♦(Danh) Họ Vu.