e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 38 女 nữ [12, 15] U+5B08
Show stroke order nhiêu, nhiễu, liểu
 rǎo,  ráo,  yǎo
♦(Hình) Kiều nhiêu xinh đẹp, mĩ lệ.
♦Một âm là nhiễu. (Động) Quấy rầy, làm rối loạn. § Thông nhiễu .
♦Lại một âm nữa là liểu. (Hình) Liểu liểu yếu đuối.